Απόφαση για θέμα που αφορά, μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου κ. Αφροδίτης Παπαδημητρίου από την οδό Αμυκλών αρ. 1 σε νέα θέση επί της οδού Τραλλέων έναντι αρ. 71 (Πλ. Εργατών Πολεμιστών).
Θέμα: Απόφαση για θέμα που αφορά, μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου κ. Αφροδίτης Παπαδημητρίου από την οδό Αμυκλών αρ. 1 σε νέα θέση επί της οδού Τραλλέων έναντι αρ. 71 (Πλ. Εργατών Πολεμιστών).
Ημ/νια: 27/05/2022 09:31:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 696ΡΩ6Μ-ΚΦ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την δεκαετή εκμίσθωση του 36 περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ρόδου 71-73
Θέμα: φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την δεκαετή εκμίσθωση του 36 περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ρόδου 71-73
Ημ/νια: 27/05/2022 09:21:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω6ΓΩ6Μ-Η78
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
Ημ/νια: 27/05/2022 09:17:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΜ8Ω6Μ-ΜΚΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την δεκαετή εκμίσθωση του 3 περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Βας. Σοφίας 66
Θέμα: φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την δεκαετή εκμίσθωση του 3 περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Βας. Σοφίας 66
Ημ/νια: 27/05/2022 09:16:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΧΖΩ6Μ-ΒΩ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την δεκαετή εκμίσθωση του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Χαλκοκονδύλη 2-4
Θέμα: φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την δεκαετή εκμίσθωση του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Χαλκοκονδύλη 2-4
Ημ/νια: 27/05/2022 09:07:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61ΙΦΩ6Μ-7Γ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Ημ/νια: 27/05/2022 09:01:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΝ9Ω6Μ-ΑΤΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση στην εταιρεία DETAILPLAN για την προμήθεια εφημερίδων Ελληνικού και ξένου τύπου σε καθημερινή τρίμηνη βάση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο για την ενημέρωση του Δημάρχου Αθηναίων του Γραφείου Τύπου και του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνο
Θέμα: Κατακύρωση στην εταιρεία DETAILPLAN για την προμήθεια εφημερίδων Ελληνικού και ξένου τύπου σε καθημερινή τρίμηνη βάση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο για την ενημέρωση του Δημάρχου Αθηναίων του Γραφείου Τύπου και του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%
Ημ/νια: 27/05/2022 08:48:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΘ1Ω6Μ-Α6Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 16.05.2022 1ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης και του από 17.05.2022 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, με κριτήριο α
Θέμα: Έγκριση του από 16.05.2022 1ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης και του από 17.05.2022 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 180.000,00€ και δικαίωμα προαίρεσης 90.000,00€, συνολικής εκτιμώμενης αξίας με δικαίωμα προαίρεσης 270.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, που αφορούν στα στάδια αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και ορισμού προσωρινού αναδόχου.
Ημ/νια: 27/05/2022 08:08:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΚΘΩ6Μ-5Γ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 26/05/2022 17:47:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ρ0ΚΤΩ6Μ-ΣΦ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Ημ/νια: 26/05/2022 16:14:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΕΩ1Ω6Μ-ΖΥΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
δαπάνη "Παροχ.Υπηρ. εκτύπωσης (αναπ/γή εντύπου ενημ. υλικ. & παρ. αφίσας)" στο πλαίσιο υλοπ.της Πράξης "Ευρωπ. Χάρτα για Ισότητα των Φύλων & την αντιμετ.των έμφυλων & την αντιμετ, των εμφ. & πολλαπλ. διακρ. του προγρ. Αττική 2014-2020 MIS 5045464".
Θέμα: δαπάνη "Παροχ.Υπηρ. εκτύπωσης (αναπ/γή εντύπου ενημ. υλικ. & παρ. αφίσας)" στο πλαίσιο υλοπ.της Πράξης "Ευρωπ. Χάρτα για Ισότητα των Φύλων & την αντιμετ.των έμφυλων & την αντιμετ, των εμφ. & πολλαπλ. διακρ. του προγρ. Αττική 2014-2020 MIS 5045464".
Ημ/νια: 29/04/2022 10:35:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΙΔΩ6Μ-8ΩΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022 ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.Α & TA EΠOΠTEYOMENA ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜ.ΠΡΟΣ./ΣΥΜΦ.89803/24-04-2020.(20SYMV006618967 2020 04 27)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022 ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.Α & TA EΠOΠTEYOMENA ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜ.ΠΡΟΣ./ΣΥΜΦ.89803/24-04-2020.(20SYMV006618967 2020 04 27)
Ημ/νια: 29/04/2022 10:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΙ0Ω6Μ-545
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ημ/νια: 29/04/2022 10:20:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΥΛΩ6Μ-Ω3Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΖΖΥ 1934 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ζαφειροπούλου 21.
Θέμα: Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΖΖΥ 1934 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ζαφειροπούλου 21.
Ημ/νια: 29/04/2022 10:13:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΣΓΩ6Μ-Α9Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Μάιο 202
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Μάιο 202
Ημ/νια: 29/04/2022 10:11:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΛΩ6Μ-Ζ2Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης σχετικά με τη μελέτη για το έργο «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος» και του υποέργου «Αναβάθμιση βασικών υποδομών, διαμόρφωση χώρων στάσης και προμήθεια αστικού εξοπλισμού και ειδικών δομικών υλικών».
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με τη μελέτη για το έργο «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος» και του υποέργου «Αναβάθμιση βασικών υποδομών, διαμόρφωση χώρων στάσης και προμήθεια αστικού εξοπλισμού και ειδικών δομικών υλικών».
Ημ/νια: 29/04/2022 10:10:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΙ1Ω6Μ-765
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της διαγραφής ποσού 899,90€, που αφορά σε μισθώματα του με αριθμό 61 Ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, σε βάρος της κ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής»
Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής ποσού 899,90€, που αφορά σε μισθώματα του με αριθμό 61 Ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, σε βάρος της κ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής»
Ημ/νια: 29/04/2022 10:09:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙ0ΓΩ6Μ-Ο9Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΖΚΡ 9834 ατόμου με αναπηρία στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών 12.
Θέμα: Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΖΚΡ 9834 ατόμου με αναπηρία στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών 12.
Ημ/νια: 29/04/2022 10:09:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61Μ1Ω6Μ-ΙΘΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΥΗΗ 4920 ατόμου με αναπηρία στην οδό Νεϊγύ 1.
Θέμα: Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΥΗΗ 4920 ατόμου με αναπηρία στην οδό Νεϊγύ 1.
Ημ/νια: 29/04/2022 10:05:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Β6ΝΩ6Μ-Χ0Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ,ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤ. 01/01 ΕΩΣ 15/04/2022. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 143557/26-06-20 (20SYMV006933322 2020-06-26).
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ,ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤ. 01/01 ΕΩΣ 15/04/2022. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 143557/26-06-20 (20SYMV006933322 2020-06-26).
Ημ/νια: 29/04/2022 10:00:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 674ΗΩ6Μ-Θ0Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.