Το Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό. Στους μεγαλύτερους δήμους όπως ο Δήμος Αθηναίων, ο αριθμός των Αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των δημοτικών κοινοτήτων (διαμερισμάτων) και μπορεί να αυξηθεί κατά 3 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και έγινε στο Δήμο Αθηναίων.
Με Απόφαση Δημάρχου ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο. Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από το Δήμαρχο ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Αντιδήμαρχοι Δήμου Αθηναίων από 01-09-2021 μέχρι και 01-09-2022

Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αθηναίων με θητεία από 1-9-2021 μέχρι και 1-9-2022, και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

Γρηγόριος Λέων του Δημητρίου: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Δόμησης στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας και της Διεύθυνσης Δόμησης, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Στις ως άνω αρμοδιότητες εμπίπτει ιδίως και η έκδοση και υπογραφή αποφάσεων: για καταλογισμό ποσού σε μισθωτή, για επαναφορά οικογενειακών τάφων στον Δήμο, για ορισμό υπαλλήλων για σύνταξη και υπογραφή εκθέσεων ελέγχου, για καταλογισμό ποσού σε πολίτες, για χορήγηση άδειας φωτογράφησης-βιντεοσκόπησης ταφικών μνημείων και για επιβολή ποινής σε επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Κοιμητηρίων. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας και Δόμησης, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος Κορομάντζος του Γεωργίου.

Τηλ.: 210 5277067 - 210 5277637
E
mail:
[email protected]
Διεύθυνση: Λιοσίων 22, 6ος όροφος - ΤΚ 104 38


 
Νικόλαος Αβραμίδης του Πάρι: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Μηχανολογικού, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος–Φοίβος Αξιώτης του Ευστρατίου.

Τηλ.: 210 3477690 – 210 3470762
E mail: [email protected]
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 151 - ΤΚ 122 41

 

Βασίλειος – Φοίβος Αξιώτης του Ευστρατίου: Αντιδήμαρχος Αστικών και Κτιριακών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής και της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Στις ως άνω αρμοδιότητες εμπίπτει ιδίως η έκδοση και υπογραφή αποφάσεων διάθεσης καυσίμων και λιπαντικών. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Αστικών και Κτηριακών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Νικόλαος Αβραμίδης του Πάρι.

Τηλ.: 210 5233540 - 210 5232976
E mail: [email protected]
Διεύθυνση: Σωκράτους 57, 6ος όροφος - ΤΚ 104 31

 

Βασίλειος Κορομάντζος του Γεωργίου: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και του Τμήματος Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων, του Τμήματος Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου και του Τμήματος Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δράσεων της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Στις ως άνω αρμοδιότητες εμπίπτει ιδίως η έκδοση και υπογραφή αποφάσεων: επιβολής προστίμου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποιήσεων, για παραβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθαίρεσης αυθαίρετων διαφημίσεων και παράνομων επιγραφών και πλαισίων που έχουν αναρτηθεί κατά παράβαση της κείμενης με την υπαίθρια διαφήμιση νομοθεσίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου πλην της περιοχής του Ιστορικού Κέντρου και αποφάσεων για την κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του Κ.Ο.Κ. επιστροφή αδειών ικανότητας οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που έχουν αφαιρεθεί, σε έκτακτες περιπτώσεις. Επίσης, η έκδοση και υπογραφή αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, προστίμων αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και εγκρίσεων συμμετοχής στην κυριακάτικη αγορά, αδειών λειτουργίας καταστημάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ.1 και 2 του Ν.4703/2020 (ΦΕΚ Α' 131/10-7-2020) σχετικά με την παροχή απλής γνώμης προς την αρμόδια αστυνομική αρχή για την απαγόρευση επικείμενης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης καθώς και για την παροχή απλής γνώμης προς την αρμόδια αστυνομική αρχή για την επιβολή περιορισμών επικείμενης ή εν εξελίξει δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γρηγόριος Λέων του Δημητρίου.

Τηλ.: 210 5277571
E mail: [email protected]
Διεύθυνση: Λιοσίων 22, 5ος όροφος - ΤΚ 104 38Ευγένιος (Σάκης) Κολλάτος του Νικολάου: Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος Ηλεκτροφωτισμού, Ενεργειακής Αναβάθμισης και Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ηλεκτροφωτισμού, Ενεργειακής Αναβάθμισης και Πολιτικής Προστασίας, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Χρήστος Τεντόμας του Σοφοκλή.

Τηλ.: 210 5277657 - 210 5277649 & 210 5277092
E mail: [email protected]
Διεύθυνση: Λιοσίων 22,  6ος όροφος - ΤΚ 104 38

 

Νικόλαος Βαφειάδης του Θωμά: Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης και της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας, όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Εμμανουήλ Καλαμπόκας του Ευσταθίου.

Τηλ.: 210 5277194 – 210 5277139
Email: [email protected]
Διεύθυνση: Λιοσίων 22, 1ος όροφος  - ΤΚ 104 38

 

Εμμανουήλ Καλαμπόκας του Ευσταθίου: Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Νικόλαος Βαφειάδης του Θωμά.

Τηλ.: 210 3638647 – 210 8212883
E mail: [email protected]
Διεύθυνση: Σόλωνος 78, 3ος όροφος  - ΤΚ 106 80  
Διεύθυνση: Ηπείρου 70 - ΤΚ  104 39

 

Αικατερίνη Δημητριάδου - Γκαγκάκη του Γεωργίου: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών στην οποία μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ.  του  Δήμου,πλην  του  Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής  Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και πλην  του Τμήματος Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων. Επίσης, μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες που αφορούν στα Προγράμματα ΤΕΒΑ, “Στέγαση και Εργασία” του Υπουργείου Εργασίας, ΕΣΠΑ για διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας καθώς και την προαγωγή της συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών και τη στήριξη τωνδράσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, τις  ομάδες, τους φορείς  και  συλλόγους. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών,  όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Άννα Ροκοφύλλου του Χρήστου.

Τηλ.: 210 5210612-610
E mail: [email protected]
Διεύθυνση: Αθηνάς 63 - ΤΚ  105 52

 

Άννα Ροκοφύλλου του Χρήστου: Αντιδήμαρχος Πολιτικών Ισότητας, Αντιμετώπισης Διακρίσεων και  Έμφυλης  Βίας, στην οποία μεταβιβάζεται η  άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και του Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Πολιτικών Ισότητας, Αντιμετώπισης Διακρίσεωνκαι Έμφυλης Βίας, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Αικατερίνη Δημητριάδου-Γκαγκάκη του Γεωργίου.

 

Χρήστος Τεντόμας του Σοφοκλή: Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, με θητεία από 22-9-2021 μέχρι και 1-9-2022, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ.  του  Δήμου.  Τις  αρμοδιότητες  του  Αντιδημάρχου  Κλιματικής  Αλλαγής  και Πρασίνου  όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ευγένιος (Σάκης) Κολλάτος του Νικολάου, Αντιδήμαρχος Ηλεκτροφωτισμού, Ενεργειακής Αναβάθμισης και Πολιτικής Προστασίας.

Τηλ.: 210 5277628, 210 5277630
mail: [email protected]
Διεύθυνση: Λιοσίων 22 - ΤΚ  104 38 - 6ος όροφος 

 

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα πρότασης-εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία παραμένει στο Δήμαρχο ενώ σε κάθε Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα πρότασης-εισαγωγής των θεμάτων αρμοδιότητάς του στην ημερήσια διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στους ως άνω ορισθέντες Αντιδημάρχους  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής των συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στην καθ' ύλη αρμοδιότητά τους και μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρών (60.000,00  €). Από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) και άνω η αρμοδιότητα υπογραφής των κάθε είδους συμβάσεων παραμένει αποκλειστικά στο Δήμαρχο ή τον τυχόν νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του.


Αναπληρωτής δήμαρχος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Δημάρχου ορίζεται ο κος Βασίλειος Κορομάντζος του Γεωργίου. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Βασίλειου Κορομάντζου του Γεωργίου, αυτός θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο Κλιματικής Αλλαγής και Πρασίνου, κ. Χρήστο Τεντόμα του Σοφοκλή.
 

Γραφεία Αντιδημάρχων

  • Διεξάγουν την προσωπική αλληλογραφία των Αντιδημάρχων και τηρούν αρχείο αυτής.
  • Προγραμματίζουν τις ώρες και ημέρες που οι Αντιδήμαρχοι μπορούν να δέχονται διάφορες επιτροπές, συλλόγους και τους δημότες.
  • Τηρούν ημερολόγιο των προσωπικών επαφών των Αντιδημάρχων, εντός και εκτός του Δήμου.
  • Παραλαμβάνουν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες τους φακέλους των εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από τους Αντιδημάρχους.

 

Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη έχουν οριστεί οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι ως εντεταλμένοι σύμβουλοι:
 
Σεραφίνα Αβραμίδου του Γεωργίου: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος  για τα αδέσποτα ζώα,  με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων του Δήμου για τον εν λόγω τομέα και του Τμήματος Αστικής Πανίδας – Γραφείο Απεντομώσεων Χώρων όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Μελπομένη Δασκαλάκη του Στυλιανού: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων του Δήμου για τον εν  λόγω τομέα καθώς και του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Νικόλαος Μακρόπουλος του Αχιλλέα: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα, τις Επενδύσεις και τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις του Δήμου Αθηναίων με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων του Δήμου για τους εν λόγω τομείς.

Με την παρούσα απόφαση καταργούνται όλες οι προγενέστερες αποφάσεις που αφορούν Εντεταλμένους  Δημοτικούς Συμβούλους πλην της υπ’ αριθ. 80165/10-4-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΗΗΩ6Μ-ΚΤ7), η οποία εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Εξουσιοδοτούνται οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που τους ανατίθενται, εγγράφων, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα χρησιμοποιούν μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Απόφαση Δημάρχου Εξουσιοδότησης Υπογραφών (343069/07-12-2021)844 KB
Τροποποιητική Απόφαση Αντιδημάρχων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (345614/08-12-2021)498.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.