Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από 10 δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς 6 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 4 ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκπροσωπούνται οι παρακάτω συνδυασμοί :

 • “Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης”, επικεφαλής Κωνσταντίνος Μπακογιάννης
 • “Ανοιχτή Πόλη”, επικεφαλής Αθανάσιος (Νάσος) Ηλιόπουλος
 • “Αθήνα είσαι Εσύ”, επικεφαλής Παύλος Γερουλάνος
 • “Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας”, επικεφαλής Νικόλαος Σοφιανός

 

Τα μέλη της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκλέγονται κάθε δύο χρόνια. Σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 224652/03-09-2019 απόφαση ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Μπακογιάννης του Παύλου θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με την υπ' αρ. πρωτ. 16393/20-01-2022 απόφαση ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους αντιδημάρχους κ. Βασίλειο-Φοίβο Αξιώτη του Ευστρατίου και κ. Χρήστο Τεντόμα του Σοφοκλή.

Από 09-01-2022 έως 31-12-2023 την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής απαρτίζουν οι:

 • Ο Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπακογιάννης (Δήμαρχος)(«Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
 • Τα τακτικά μέλη 

  Αβραμίδου Σεραφίνα («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)

  Βαφειάδης Νικόλαος («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)

  Κολλάτος Ευγένιος («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)

  Κορομάντζος Βασίλειος («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)

  Γκαγκάκη-Δημητριάδου Αικατερίνη («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)

  Αξιώτης Βασίλειος-Φοίβος («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)

  Τεντόμας Χρήστος («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)

  Αλεβυζάκη Δέσποινα («Ανοιχτή Πόλη»)

  Αγγελόπουλος Βασίλειος («Αθήνα είσαι Εσύ»)

  Παναγή Παρασκευή (Βούλα) («Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας»)

 

 • Τα αναπληρωματικά μέλη

  Αραμπατζή Νίκη («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)

  Αγγελή Λυκούδη Δήμητρα Ινές («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)

  Σεϊταρίδης Γιώργος (Γιούρκας) («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)

  Γιαννοπούλου Ευθυμία (Έφη) («Ανοιχτή Πόλη»)

  Αποστολόπουλος Π. Γεώργιος («Αθήνα είσαι Εσύ»)

  Βουρδουμπάς Χαράλαμπος («Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας»)

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της μία φορά την εβδομάδα, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος της Προέδρου.

Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων. Τρεις ημέρες μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους.

Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, του Νόμου 3852/2010 για:

 • Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
 • Την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε (20) ημέρες από την συνδρομή των προϋποθέσεων.

 • Τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

 • Θέματα καθορισμού χρήσεων γης.
 • Θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.
 • Τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α’), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με αντικείμενο, αρμοδιοτήτων.
 • Το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ.
 • Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
 • Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

 

  Όροι Χρήσης

  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

  Περισσότερα

  Επικοινωνία

  Δημαρχιακό Μέγαρο
  Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

  Δημαρχείο
  Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
  Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
  Τηλ.  
  210 5287800

  Περισσότερα

  Σύνδεσμοι

  Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.  Περισσότερα

  Χάρτης Ιστότοπου

    Ροές RSS

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


  Χάρτης Ιστού
  Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.