Κανονισμός για το Δημόσιο / Δημοτικό πράσινο

1.Εισαγωγή

Ο Κανονισμός ισχύει για τους δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου. Σε ό,τι αφορά τους δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας τους, τους κανόνες χρήσης, τις επιτρεπτές ή μη ενέργειες εντός των ορίων τους, τους περιορισμούς στη χρήση τους, τη διάταξη για το οικολογικό αντιστάθμισμα και τις κυρώσεις για απαγορευμένες ενέργειες σε αυτούς.

2. Αρμόδιες Υπηρεσίες

Η συντήρηση και φροντίδα των προστατευόμενων δέντρων σε δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου, η προστασία των δένδρων, η λήψη των κατάλληλων μέτρων και η αποκατάσταση των ζημιών ανήκει στην αρμοδιότητα των εκάστοτε αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

3.Μέτρα Προστασίας

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία πρέπει να μεριμνά ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα

μέτρα:

α. η περίφραξη του κορμού για την αποτροπή ζημιών κατά τη διενέργεια οικοδομικών εργασιών.

β. η χρήση κατάλληλου φυτοχώματος με προσμείξεις οργανικών ουσιών σε επανεπιχώσεις ανοιγμάτων στην προστατευόμενη περιοχή των ριζών των δέντρων για την εξασφάλιση της ισορροπίας θρεπτικών ουσιών.

γ. η αποτροπή της υποβάθμισης του πρασίνου, ιδίως στην περίπτωση που η υλοποίηση κάποιου έργου του Δήμου Αθηναίων αναλαμβάνεται από ανάδοχο ιδιώτη,

φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3. Κανόνες Χρήσης Δημόσιου/ Δημοτικού Χώρου Πρασίνου από το Κοινό

α. Η χρήση του δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

β. Ο δημόσιος/δημοτικός χώρος πρασίνου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Για τη χρήση δημοσίου/δημοτικού χώρου πρασίνου εκτός των λειτουργιών για τις οποίες προορίζεται, απαιτείται άδεια της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας.

γ. Η χρήση του δημοσίου/δημοτικού χώρου πρασίνου πρέπει να γίνεται με προσοχή, έτσι ώστε να αποτρέπεται η φθορά, η ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση της βλάστησης και του εξοπλισμού, καθώς και η έκθεση σε κίνδυνο ή ενόχληση των άλλων επισκεπτών.

Δ. Η έκδοση εγγυητικής επιταγής για αποκατάσταση φθοράς στο πράσινο.

4. Επιτρεπτές και μη επιτρεπτές ενέργειες σε δημόσιο/δημοτικό χώρο πρασίνου

I) Η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η μεταφύτευση, το κλάδεμα, η φθορά ή ρύπανση φυτικού οργανισμού δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας.

Δεν επιτρέπονται ιδίως οι ακόλουθες επιβλαβείς ενέργειες :

α. η σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (π.χ. άσφαλτος, μπετόν)

β. οι εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδομικές εργασίες

γ. η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων

δ. η τοποθέτηση καλωδίων ή και πινακίδων πάνω στα δένδρα.

ε. το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων

στ. η συμπίεση της επιφάνειας του εδάφους, π.χ. λόγω της διέλευσης ή στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων μηχανημάτων, εργοταξίων οικοδομών ή αποθήκευσης οικοδομικών υλικών ή μπάζων

ζ. η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών καθώς και λυμάτων

η. το άναμμα φωτιάς για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά καύση απορριμμάτων)

θ. η χρήση τοξικών χημικών.

Φθορά ή επιβάρυνση είναι και βλάβες της προστατευόμενης περιοχής του ριζικού συστήματος. Προστατευόμενη περιοχή του ριζικού συστήματος ορίζεται η επιφάνεια του εδάφους κάτω από την κόμη του δέντρου με επιπλέον 1,5 μ. σε δέντρα με κυλινδρική ανάπτυξη κόμης και επιπλέον 5 μ. προς όλες τις κατευθύνσεις.

ΙΙ) Επιτρέπονται οι επεμβάσεις σε περιοχές νεκροταφείων που είναι αφιερωμένες σε Τάφους

5. Μη επιτρεπτές ενέργειες σε χώρο πάρκου

Δεν επιτρέπεται σε χώρο πάρκου:

α. η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση του εξοπλισμού του

β. η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων και μηχανημάτων

γ. η πρόκληση θορύβου

δ. η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων ή η είσοδός τους σε παιδικές χαρές ή το μπάνιο τους σε δημόσια νερά. Εξαιρούνται οι σκύλοι –συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ε. το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς

στ. η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως τροχοφόρου οχήματος ή εκτός των οχημάτων που θα έχουν την απαιτούμενη άδεια.

6. Περιορισμοί στη χρήση

α. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία μπορεί με απόφασή της να ορίσει ώρες λειτουργίας και να θέτει περιορισμούς για χρήσεις σε ολόκληρο ή τμήμα χώρου πρασίνου

β. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μπορεί να διαμορφώσει χώρους για ποδήλατο, skateboard, μπάλα, μπάνιο, χρήση βάρκας, ιππασία, μπάρμπεκιου

γ. Οι ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν να μεριμνούν, ώστε οι σκύλοι τους να μην ρυπαίνουν τους δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου και να απομακρύνουν άμεσα τα περιττώματά τους. Εξαιρούνται οι σκύλοι - συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες.

7. Οικολογικό αντιστάθμισμα

Σε περίπτωση κοπής ή καταστροφής δέντρων ή θάμνων ή κατάργησης δημόσιου /δημοτικού χώρου πρασίνου, ο Δήμος Αθηναίων υποχρεούται να αντικαταστήσει τη βλάστηση στον ίδιο χώρο ή εάν αυτό είναι ανέφικτο, να φυτεύει σε άλλο χώρο ή να δημιουργήσει αντίστοιχο ελεύθερο χώρο στην ίδια περιοχή ως «οικολογικό αντιστάθμισμα». Στόχος είναι η αποφυγή της μείωσης του πρασίνου στην πόλη.

8. Παραβάσεις και κυρώσεις

Α) Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δημόσιου /δημοτικού πρασίνου και προβαίνει στις κατωτέρω περιγραφόμενες παραβάσεις τιμωρείται με πρόστιμο.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων κατόπιν εισηγήσεως της Διεύθυνσης Κηποτεχνίας-Πρασίνου.

Η Διεύθυνση Αδειών Καταστημάτων και Θεαμάτων και κάθε άλλη Υπηρεσία που έχει χορηγήσει σχετική άδεια υποχρεούται στην άμεση αφαίρεσή της, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος της άδειας προέβη σε αυθαίρετη καταστροφή πρασίνου.

Η Δημοτική Αστυνομία υποχρεούται να συνδράμει με κάθε τρόπο για την επιβεβαίωση των γεγονότων και τον εντοπισμό του υπευθύνου καταστροφής πρασίνου.

Η Διεύθυνση Προσόδων μεριμνά για την είσπραξη των προστίμων και των αποζημιώσεων.

Σε περίπτωση αυθαίρετης καταστροφής πρασίνου, η Διεύθυνση Κηποτεχνίας μεριμνά για την αποκατάστασή του.

 

Β) i. Σε περίπτωση κοπής ή αφαίρεσης δένδρων ή θάμνων που έγινε κατόπιν χορηγήσεως σχετικής άδειας, ο δικαιούχος της άδειας οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο Αθηναίων αποζημίωση που προβλέπεται στην παρακάτω στήλη 1.

Η χωρίς άδεια κοπή, αφαίρεση ή καταστροφή δένδρων ή θάμνων, επισύρει τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παρακάτω στήλη 2.

 

Περιγραφή Ενέργειας

 

Με άδεια του Δήμου

 

Χωρίς άδεια του

Δήμου

 

Κοπή ή καταστροφή

δένδρου

 

 

 

Α) για δένδρα που είναι

ηλικίας από την ημέρα

φύτευσης έως τριών ετών

90 €

150 €

 

Β) για δένδρα ηλικίας

τριών έως δέκα ετών

180 €

300 €

 

Γ) για δένδρα ηλικίας άνω

των δέκα ετών

 

300 €

500 €

 

Κοπή ή καταστροφή

Θάμνου

 

 

 

Α) για θάμνους που είναι

ηλικίας από την ημέρα

φύτευσης έως τριών ετών

25 €

40 €

 

Β) για θάμνους ηλικίας

τριών έως δέκα ετών

50 €

80 €

 

Γ) για θάμνους ηλικίας

άνω των δέκα ετών

90 €

150 €

 

Μείωση του χώρου

πρασίνου (ανά τ.μ.)

 

240 €

400 €

 

 

ii. Για την καταστροφή εποχιακών φυτών, επιβάλλεται πρόστιμο 80 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

iii. Για την καταστροφή χλοοτάπητα, επιβάλλεται πρόστιμο 50 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

iv. Για την αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάμνου ή φθορά αυτού επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 50% του προστίμου ολικής καταστροφής ή κοπής.

v. Για πρόκληση βλάβης στην προστατευόμενη περιοχή του ριζικού συστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 50€ ανά δένδρο.

Σε περίπτωση ξήρανσης του δένδρου σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα θα γίνεται καταλογισμός της δαπάνης αντικατάστασής του, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη από πτώση δένδρου έχει και την ανάλογη αστική/ποινική ευθύνη.

vi. Για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών καθώς και λυμάτων, επιβάλλεται πρόστιμο 500 € ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και τις προκληθείσες συνέπειες στο πράσινο.

vii. Για τη σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (πχ. άσφαλτος, μπετόν) επιβάλλεται πρόστιμο 50 €/m²

viii. Για τις εκσκαφές, διανοίξεις επιβάλλεται πρόστιμο 50 €/m²

ix. Για την τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων και πινακίδων σήμανσης που μπαίνουν πάνω από δένδρα επιβάλλεται πρόστιμο 100 €/δένδρο.

x. Για το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων σε δημοτικούς/δημόσιους χώρους πρασίνου, επιβάλλεται πρόστιμο 50.€.

xi. Για την κυκλοφορία και το παρκάρισμα χωρίς ειδική άδεια πάσης φύσεως τροχοφόρου, προβλέπεται κατ’ αρχάς η άμεση απομάκρυνσή του με δαπάνη του χρήστη και επιβάλλεται πρόστιμο 50 € για δίκυκλα, 150 € Ι.Χ. και 300 € για φορτηγά.

xii. Για εγκατάλειψη οχήματος επιβάλλεται πρόστιμο 500 € για επιβατικά και τρέιλερ, 300 € για μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες και 1.500 έως 5.000 € για μεγάλα οχήματα.

xiii. Για την κατάληψη δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου με μπάζα ή άλλα υλικά, επιβάλλεται πρόστιμο 30 € ανά τετραγωνικό μέτρο και ημέρα.

xiv. Για το άναμμα και τη διατήρηση φωτιάς, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 € συν το κόστος των καταστροφών.

xv. Για την καταστροφή σιδερένιου προστατευτικού κιγκλιδώματος χώρων πρασίνου, επιβάλλεται πρόστιμο 60 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

xvi. Για τη ρύπανση δημόσιων/δημοτικών χώρων πρασίνου που χρησιμοποιούνται από φορείς για τη διενέργεια εκδηλώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από 500 € έως 1.000 €.

xvii. Για τη μερική ή ολική καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, εξαρτήματα αρδεύσεως) του δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου, επιβάλλεται πρόστιμο έως 600 €/τεμάχιο.

xviii. Για τη ρύπανση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, πινακίδων σήμανσης) του δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου, επιβάλλεται πρόστιμο 100 € .

xix. Για την τοποθέτηση σακκούλων ή απορριμμάτων έξω από τους κάδους, επιβάλλεται πρόστιμο 20 €

xx. Για την ανάρτηση απορριμμάτων σε δένδρα, επιβάλλεται πρόστιμο 50 € .

xxi. Για εναπόθεση υπολοίπων κοπής δένδρων ή θάμνων ή κλαδιών χωρίς υπόδειξη των Υπηρεσιών του Δήμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50 €.

xxii. Για κατάληψη δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου από κάδους (σκάφες) για μπάζα, επιβάλλεται πρόστιμο 500 € την ημέρα.

xxiii. Για εσκεμμένη εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειμένων ή μπαζών από εργολάβους ή κάθε είδους επαγγελματίες, επιβάλλεται πρόστιμο 6.000 €.

xxiv. Για ρίψη χαρτιών και λοιπών μικροαντικειμένων από πεζούς ή περιπατητές επιβάλλεται πρόστιμο 20 €.

xxv. Για την είσοδο και ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων σε πάρκο, όταν υπάρχει πινακίδα απαγόρευσης ή το μπάνιο τους σε δημόσια νερά, επιβάλλεται πρόστιμο 50 €.

xxvi. Για τη ρύπανση στα πάρκα, στα άλση, στις παιδικές χαρές από κατοικίδια ζώα, με εξαίρεση τους συνοδούς ατόμων με ειδικές ανάγκες, επιβάλλεται πρόστιμο 50 € στον κάτοχο του ζώου.

xxvii. Για τη χρήση σφεντόνων ή εργαλείων ρίψης σε πάρκα και άλση, επιβάλλεται πρόστιμο 200 €.

 

Γ) Αν κατά τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, δίδεται και άδεια αφαίρεσης φυτών, ο αιτών – δικαιούχος της αδείας, εκτός από την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως υποχρεούται και σε αντικατάσταση των φυτών είτε στο ίδιο σημείο είτε στον ακάλυπτο χώρο του κτίσματος. Διαφορετικά, η αποζημίωση την οποία υποχρεούται να καταβάλλει σύμφωνα με τη στήλη 1 του ως άνω πίνακα, ανέρχεται στο ποσό που επιβάλλεται ως πρόστιμο σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής.

 

Κανονισμός για το Ιδιωτικό πράσινο

1. Εισαγωγή

O Κανονισμός ισχύει για όλα τα δέντρα που υπάρχουν σε ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους, (κήπους, ακάλυπτους χώρους πολυκατοικιών) και περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας των, τις επιτρεπτές και μη επιτρεπτές ενέργειες σε αυτούς, διατάξεις για την αδειοδότηση ενεργειών σε αυτούς καθώς και διατάξεις για το οικολογικό αντιστάθμισμα και τις κυρώσεις για τις απαγορευμένες ενέργειες σε αυτούς.

2. Μέτρα προστασίας

Ο κύριος, νομέας ή κάτοχος ιδιωτικού χώρου πρασίνου, υποχρεούται να φροντίζει τα δέντρα του με τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας καθώς και να αποκαθιστά τις ζημιές αυτών.

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία δικαιούται να εκδώσει απόφαση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας του ιδιωτικού χώρου πρασίνου. Εάν ανατεθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός έργου σε ιδιωτικό χώρο πρασίνου σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, φυσικό η νομικό (ανάδοχος), η αρμόδια δημοτική υπηρεσία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση του πρασίνου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τα εχέγγυα για την αποτροπή της υποβάθμισης. Στις παραπάνω περιπτώσεις το κόστος των εργασιών βαρύνει ανάλογα τον κύριο, νομέα ή κάτοχο ή τον ανάδοχο.

Τα κατάλληλα μέτρα προστασίας είναι:

α. η περίφραξη του κορμού για την αποτροπή ζημιών κατά τη διενέργεια οικοδομικών εργασιών

β. η χρήση κατάλληλου φυτοχώματος με προσμείξεις οργανικών ουσιών σε επανεπιχώσεις ανοιγμάτων στην προστατευόμενη περιοχή των ριζών των δέντρων 

για την εξασφάλιση της ισορροπίας θρεπτικών ουσιών

 

3. Επιτρεπτές και μη επιτρεπτές ενέργειες σε ιδιωτικό χώρο πρασίνου

Ι) Η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η μεταφύτευση, το κλάδεμα , η φθορά ή η ρύπανση φυτικού οργανισμού δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας.

Δεν επιτρέπονται ιδίως οι ακόλουθες επιβλαβείς ενέργειες:

α. η σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (π.χ. άσφαλτος, μπετόν)

β. η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών καθώς και λυμάτων

 

ΙΙ) Επιτρέπονται:

α. η απομάκρυνση νεκρού ξύλου και φθαρμένων κλαδιών

β. η απομάκρυνση κλαδιών, όταν κρίνεται αυτό απαραίτητο, κυρίως στα πλαίσια του καθαρισμού στεγών και προσόψεων, της αποφυγής σκίασης οικιστικών και επαγγελματικών χώρων, καθώς και της διατήρησης των συνθηκών φωτισμού και ελεύθερης διόδου σε πεζοδρόμια, εισόδου τροχοφόρων σε αυλές, χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων, παιδικές χαρές και περιοχές που χρησιμεύουν για τη διέλευση και στάθμευση οχημάτων της πυροσβεστικής

γ. η απομάκρυνση υπερεχόντων κλαδιών σε όρια οικοπέδων που γειτνιάζουν με το δρόμο ή με γειτονικές ιδιοκτησίες

ΙΙΙ) Μεταφυτεύσεις προστατευόμενων δέντρων επιτρέπονται μόνο όταν είναι δεδομένη η δυνατότητα μεταφύτευσης του δέντρου.

IV) Επιτρέπεται η λήψη μέτρων για τη διατήρηση τρεχούμενων υδάτων

 

4.Άδειες

4.1 Γενικές διατάξεις

α. Η άδεια για ενέργειες σε ιδιωτικό χώρο πρασίνου χορηγείται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

β. Η χορηγηθείσα άδεια πρέπει να είναι ανηρτημένη σε εμφανές σημείο στην πρόσοψη της ιδιοκτησίας τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της εργασίας, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της και δύο (2) ημέρες μετά το πέρας της εργασίας για την οποία χορηγήθηκε η άδεια.

γ. Κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης των εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια, διενεργείται έλεγχος της τήρησης των όρων της χορηγηθείσης αδείας από ανώτατο υπάλληλο του Δήμου Αθηναίων

δ. Η άδεια ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης

ε. Όπου η επαναφύτευση αποτελεί όρο χορηγήσεως της άδειας, τα νέα φυτά πρέπει να προστατεύονται και να φροντίζονται για μια ελάχιστη περίοδο δώδεκα μηνών.

 

4.2 Χορήγηση άδειας για απαγορευμένη επέμβαση υπό προϋποθέσεις

α. Επιτρέπεται η έκδοση άδειας για κοπή, αφαίρεση, καταστροφή ή απομάκρυνση δένδρου κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου που κάνει χρήση του ιδιωτικού χώρου πρασίνου όταν:

i. το δέντρο είναι ξηρό ή βρίσκεται σε παρακμή

ii. το δέντρο δεν μπορεί να επιτελέσει σε ικανοποιητικό βαθμό την οικολογική του λειτουργία

iii. το δέντρο ενέχει κινδύνους για ανθρώπους ή πράγματα

iv. η απομάκρυνση ή η αλλαγή ενός δένδρου κρίνεται επιβεβλημένη για την προστασία ενός αρχαιολογικού χώρου ή ενός μνημείου

v. η απομάκρυνση του δέντρου εξυπηρετεί την καλύτερη ανάπτυξη της συνολικής βλάστησης ή το δέντρο δεν μπορεί να αναπτυχθεί όπως αρμόζει στο είδος του λόγω της θέσης του

β. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας μεταφύτευσης κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα η κατόχου του ιδιωτικού χώρου πρασίνου, εάν υπάρχει η δυνατότητα μεταφύτευσης.

γ. Η άδεια χάνει την ισχύ της, εάν οι ενέργειες για τις οποίες χορηγήθηκε, δεν πραγματοποιηθούν εντός ενός έτους.

 

4.3 Εργασίες χωρίς άδεια

Δεν απαιτείται άδεια από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία σε περιπτώσεις:

α. Έκτακτης ανάγκης

β. Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μεμονωμένης η μη.

 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.