Διευθύντρια: Παπάζογλου Γραμματική
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 5277180, 210 5277177
E-mail Δ/νσης: [email protected]

Ο/η προϊστάμενος/νη της Δ/νσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και τις δράσεις τους. Οφείλει να συντονίζει τα τμήματα με τρόπο που θα εξασφαλίζει ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός διέπεται  από τις αρχές ανθεκτικότητας, βιωσιμότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας.Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.
 

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

β. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

γ. Τμήμα Καινοτομίας και Εξωστρέφειας

γ1. Γραφείο Εθελοντισμού
γ2. Γραφείο Σεραφείου

δ. Τμήμα Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας

ε. Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

στ. Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως

 

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμηματάρχης: Γιακουμής Μιχαήλ
Τηλέφωνο:  210 5277114
E-mail: [email protected]
 

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/την προϊστάμενο/νη της Δ/νσης.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης (άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Συντάσσει μελέτες για την προμήθεια νέων, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμό παλαιότερων λογισμικών και μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Παρακολουθεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης, την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων έργου & προμηθειών, αρμοδιότητας της Δ/νσης
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)         
β. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
Τμηματάρχης: Γαλώνη Βασιλική
Τηλέφωνο: 210 5277124 (Τμηματάρχης)
E-mail: [email protected]
 

 • Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις Υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λπ.), τις οποίες εξετάζει, αξιολογεί και γνωμοδοτεί για την επιλογή τους. Υποβάλλει προτάσεις που αφορούν στους αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά τομέα Διευθύνσεις. Η εφαρμογή, η υλοποίηση και η διαχείρισή τους θα εκτελείται από τις εκάστοτε Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα κατά τομέα των συγκεκριμένων έργων.
 • Παρέχει στήριξη τεχνογνωσίας, όπου απαιτείται, για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων αναφορικά με τις διαδικασίες και το πλαίσιο υλοποίησής τους.
 • Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις Υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, καθώς και την ομάδα έργου που συγκροτείται για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησής του.
 • Υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του.
 • Διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων, με στόχο την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 • Συντάσσει το σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
 • Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
 • Μεριμνά για τη διεύρυνση των σχέσεων του Δήμου με Διεθνείς Οργανισμούς με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών για τη διαμόρφωση των καταλλήλων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και των καταλλήλων συστημάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων του Δήμου και του κόστους των παραγομένων και παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.
 • Καταρτίζει και τροποποιεί, όποτε κρίνει αναγκαίο, το τεχνικό πρόγραμμα, προϋπολογίζει τα έργα, παρακολουθεί και διασφαλίζει από πλευράς υλοποίησης την εξέλιξη τεχνικού προγράμματος φροντίζοντας για την τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού του.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών του Τμήματος για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM)
γ. Τμήμα Καινοτομίας και Εξωστρέφειας
Τμηματάρχης: Πήττα Βασιλική
Τηλέφωνο: 210 5277190
E-mail: [email protected]
 

 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των δράσεων κοινωνικής καινοτομίας και καινοτομίας γενικότερα στην επικράτεια του Δήμου.
 • Αναλύει, ερευνά, εισηγείται συνεργατικές προσεγγίσεις και πιθανές λύσεις για ανάγκες της πόλης, συνδέοντας διαφορετικά πεδία μεταξύ τους.
 • Παρακολουθεί, αναδεικνύει και συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης για το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο των δράσεων καινοτομίας στην επικράτεια του Δήμου.
 • Προωθεί την ένταξη του Δήμου σε εθνικά, υπερεθνικά δίκτυα καινοτομίας και συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, Συμβούλιο της Ευρώπης) για πρωτοβουλίες στο πεδίο της καινοτομίας.
 • Ωριμάζει δράσεις καινοτομίας του Δήμου σε συνεργασία με τα όργανα υλοποίησης τους.
 • Διαχέει τα αποτελέσματα των δράσεων καινοτομίας και στο εσωτερικό του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία των μητρώων καινοτομίας του Δήμου .
 • Συμμετέχει σε προγράμματα μελέτης και έρευνας στα πεδία ανάδειξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Εντοπίζει και παρακολουθεί, σε συνεργασία με τα υπάρχοντα δίκτυα του Δήμου, ευρωπαϊκές πολιτικές, προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία και αναδεικνύει καλές πρακτικές σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών Καινοτομίας.
 • Παρακολουθεί τις δυνατότητες αξιοποίησης εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων σε σχέση με την ανάπτυξη τοπικών πολιτικών Καινοτομίας και συνεργάζεται με τους υπόλοιπους φορείς του Δήμου (ΕΑΤΑ – ΚΥΑΔΑ – ΚΕΔΙΒΙΜ κ.τ.λ) για την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων για την ένταξη σε προγράμματα Καινοτομίας καθώς και την υλοποίησή τους.


γ1. Γραφείο Εθελοντισμού

 • Διαβουλεύεται με την τοπική κοινωνία και προωθεί την ενεργοποίηση και την αύξηση της συμμετοχής των δημοτών ως εργαλείο για τον εμπλουτισμό της διαδικασίας χάραξης πολιτικής για την υποστήριξη καινοτόμων δράσεων του Δήμου .
 • Αξιοποιεί τον εθελοντισμό, δέχεται τις προτάσεις των εθελοντικών οργανώσεων και των ομάδων πολιτών, συντονίζει, ενοποιεί και στηρίζει τις δράσεις που αφορούν την τοπική κοινότητα και διαχέει την πληροφορία εντός και εκτός Δήμου καθώς και τα αποτελέσματά τους.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών.
 • Οργανώνει την προσέλκυση των εθελοντών σε συνεργασία με την εκάστοτε Διεύθυνση για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και δράσεις που κάθε φορά αναπτύσσονται.
 • Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις παρακολουθεί και αξιολογεί την παροχή εθελοντικού έργου.
 • Τηρεί και ενημερώνει μητρώο των διαθέσιμων εγγεγραμμένων εθελοντών του Δήμου Αθηναίων.


γ2. Γραφείο Σεραφείου

 • Καταρτίζει και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σεραφείου Συγκροτήματος.

Βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας:
1. Λαμβάνει αιτήματα από εξωτερικούς φορείς για την υλοποίηση δράσεων στους χώρους του Σεραφείου.
2. Δέχεται προτάσεις που προκύπτουν από διαβούλευση με τους χρήστες και την τοπική κοινωνία, σχετικά με εκδηλώσεις και προσφερόμενα ερεθίσματα και τις αξιολογεί.
3. Δέχεται προτάσεις για δράσεις στους χώρους του Σεραφείου από τους συνεργαζόμενους φορείς και τις διευθύνσεις του Δήμου και τις αξιολογεί με σκοπό να ενταχθούν στο πρόγραμμα δράσεων.
4. Αξιολογεί τις προτάσεις για χορηγίες και εισηγείται αρμοδίως.
5. Καθορίζει τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο Σεράφειο  και τις διαχειρίζεται σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζονται στο τεχνικό δελτίο χρηματοδότησης του έργου.
6. Μεριμνά για τον συντονισμό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο Σεράφειο και των δράσεων που αυτοί υλοποιούν.
7. Εισηγείται αρμοδίως:

α) τις προϋποθέσεις και τους όρους εγκατάστασης και αποχώρησης φορέων, ομάδων, επιχειρηματιών και λοιπών σχημάτων στο κτίριο.
β) κανονισμό παροχών προς τους χρήστες του Συγκροτήματος, ωραρίων λειτουργίας, την πολιτική και τα μοντέλα χρεώσεων (όπου και εάν εφαρμόζονται), τις ενοικιάσεις και τις διαθέσεις χώρων μέσα στο Συγκρότημα

8. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Σεραφείου και την συντήρηση των κτιριακών του εγκαταστάσεων.
9. Διατυπώνει τις ανάγκες και εισηγείται την κάλυψη αυτών σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.
 


δ. Τμήμα Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας
Τμηματάρχης:
Τηλέφωνο: 210 3249273
E-mail: [email protected]

 • Εισηγείται στη Δ/νση τρόπους για την εφαρμογή και υλοποίηση της Στρατηγικής Αστικής Ανθεκτικότητας της Αθήνας για το 2030, όπως επίσης και για την εναρμόνιση του Επιχειρησιακού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης με την Στρατηγική σε συνεργασία με το τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού. Φροντίζει για την επικαιροποίηση και την αναθεώρηση της Στρατηγικής ανά τακτά χρονικά διαστήματα υποστηρίζoντας την ικανότητα της πόλης να επιβιώνει, να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται μέσα σε αντίξοες συνθήκες.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί σε ετήσια βάση την επίτευξη των στόχων Ανθεκτικότητας μέσω των δράσεων του δήμου χρησιμοποιώντας διαθέσιμα εργαλεία όπως το CityResilienceIndex (CRI), toSmartScan, Smart MatureResilience (SMR) και την εφαρμογή διαχείρισης CityMart.
 • Όπου οι διαδικασίες συνδέονται με την πολιτική προστασία φροντίζει να εξασφαλίζεται η συμβατότητα και ο συντονισμός των δράσεων.
 • Φροντίζει για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών φορέων της πόλης.
 • Συνεργάζεται και συμμετέχει στο παγκόσμιο δίκτυο των «100 ανθεκτικών πόλεων» (100 ResilientCities), με τις οποίες αναζητούν δρόμους βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομικής αναζωογόνησης, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και λύσεις όπως επίσης και το δίκτυο πόλεων C40 για το πιο εξειδικευμένο τομέα της κλιματικής αλλαγής (σύμφωνο συνεργασίας 100RC – C40). Γενικά διαχειρίζεται την συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας και εμπειριών με άλλες πόλεις για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την αστική αναβάθμιση και τον αστικό σχεδιασμό. Επίσης καταθέτει προτάσεις και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα Ευρωπαϊκά & Διεθνή.
 • Το τμήμα αυτό συνεργάζεται και επιβλέπει το έργο των δια-τμηματικών ομάδων Παρακολούθησης Σχεδίου Δράσης Κλιματικής Αλλαγής.
 • Υποστηρίζει την ενδυνάμωση των παραγόντων ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας της πόλης, όπως:
  • (α) Των τρόπων αντιμετώπισης μιας φυσικής καταστροφής (σεισμός, πλημμύρα κλπ) και τον χρόνο επανάκαμψης από αυτήν, με βάση το αντίστοιχο σχέδιο δράσης που καθορίζει η πολιτική προστασία.
  • (β) Την προστασία της κοινωνικής ανθεκτικότητας-βιωσιμότητας (δημιουργία δομών, αντιμετώπιση οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δημιουργία νέων μορφών κοινωνικής προστασίας)
  • (γ) Την αποτελεσματική και συμμετοχική διακυβέρνηση / διαχείριση της πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Επιμελείται της συγκέντρωσης και διαχείρισης δεδομένων, της χρήσης νέων τεχνολογικών εργαλείων αποτελεσματικής διακυβέρνησης και της δημιουργίας ανοιχτών δεδομένων.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων (χρόνια ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, περιβαλλοντική υποβάθμιση, προσφυγικές ροές, έλλειψη συνεργασίας διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης) μέσω οριζόντιων διατομεακών συνεργασιών και με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της πόλης.
 • Συλλέγει, τεκμηριώνει και αξιολογεί όλα τα δεδομένα που στοιχειοθετούν την περιβαλλοντική εικόνα της Αθήνας.Συγκεντρώνει τους δείκτες ποιότητας ζωής ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάλυση και σύγκριση στοιχείων.
 • Έχει την αρμοδιότητα εκπόνησης εκθέσεων περιβαλλοντικών δεδομένων καθώς και εκθέσεων απολογισμού δράσεων των πρωτοβουλιών του Δήμου Αθηναίων.
 • Σχεδιάζει οργανώνει και αξιολογεί την θεματική στρατηγική αειφόρου περιβαλλοντικής και αστικής ανάπτυξης της πόλης.
 • Οργανώνει παρακολουθεί και λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το δίκτυο οικολογικών παρατηρητηρίων, το σύστημα δεικτών περιβαλλοντικής αειφορίας και ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Προτείνει εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών σε θέματα που αφορούν την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, τη βιώσιμη κινητικότητα, την αποτροπή κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών κ.λπ.
 • Παρακολουθεί την Ελληνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία των Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων και συντάσσει προτάσεις συμμετοχής του Δ. Αθηναίων σε αυτά.
 • Λαμβάνει πληροφορίες και δεδομένα από αρμόδιους φορείς της πολιτείας, της Ε.Ε., τις Μ.Κ.Ο. και τους πολίτες για τα περιβαλλοντικά θέματα της πόλης.
 • Παρέχει πληροφόρηση και τεχνογνωσία στην δημοτική αρχή για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων της πόλης.

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότηταςε. Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τμηματάρχης: Βάσογλου Όλγα
Τηλέφωνο: 210 5277174
E-mail: [email protected]

 • Είναι υπεύθυνο για την συνεχή, αδιάλειπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου .
 • Μεριμνά για και διασφαλίζει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων δράσεων  που αφορούν στην εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου όπως αυτή εκφράζεται και εκπορεύεται από την Διοίκηση αυτού για θέματα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Συγκεντρώνει και αξιολογεί τα αιτήματα και τις ανάγκες των χρηστών και μεριμνά για την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των συστημάτων με τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές στη λειτουργικότητα των εφαρμογών σύμφωνα με τον εκάστοτε στρατηγικό σχεδιασμό.
 • Μεριμνά για την εναρμόνιση των πληροφοριακών συστημάτων με τις εκάστοτε αλλαγές στη νομοθεσία.
 • Μεριμνά για τον καθορισμό των αρχιτεκτονικών, των τεχνικών προτύπων, των κοινών κανόνων και μεθοδολογιών, καθώς και των πλαισίων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας, για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τον Δήμο.
 • Συνεργάζεται με συναρμόδιες υπηρεσίες, άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την υιοθέτηση κοινών βέλτιστων προτύπων και πρακτικών σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).
 • Μεριμνά για την παροχή των απαραίτητων εφαρμογών, υπολογιστικών πόρων, δικτυακών πόρων και υπηρεσιών τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την εξυπηρέτηση των αναγκών του.
 • Μεριμνά για την διασφάλιση της αδειοδότησης όπου αυτή απαιτείται του υλικού, του λογισμικού, των υπηρεσιών και του δικτυακού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Μεριμνά για την επίλυση προβλημάτων των εφαρμογών, του υλικού, του λογισμικού, του δικτυακού εξοπλισμού του Δήμου και των υπηρεσιών Τ.Π.Ε και διασφαλίζει τις συνθήκες αδιάλειπτης υποστήριξής τους.
 • Μεριμνά για την ύπαρξη και τήρηση Πολιτικής Ασφάλειας  προκειμένου να παρέχεται ένα μοντέλο για την εγκαθίδρυση, υλοποίηση, λειτουργία, παρακολούθηση, ενημέρωση, διαχείριση και βελτίωση ενός συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τήρηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης, Υποστήριξης Συστημάτων, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων και την πλήρωση αντίστοιχων θέσεων ευθύνης.
 • Μεριμνά για την ανά περιόδους λήψη αντιγράφων ασφαλείας των Β.Δ. και των εγκατεστημένων εφαρμογών.
 • Μεριμνά για την τροφοδότηση και συνεχή επικαιροποίηση της παρουσίας του Δήμου στο Μητρώο Ανοιχτών Δεδομένων του Δημοσίου (data.gov.gr)
 • Μεριμνά για την τήρηση Εγχειριδίου Χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τήρηση Μητρώου εφαρμογών, πηγαίου κώδικα (όπου διατίθεται, με τις επικαιροποιημένες εκδόσεις), υλικού, και υπηρεσιών Τ.Π.Ε.
 • Μεριμνά για την τήρηση Βιβλιοθήκης Τεκμηρίωσης για την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση του υλικού, του λογισμικού, του πηγαίου κώδικα (όπου αυτός διατίθεται), του δικτυακού εξοπλισμού του Δήμου και των υπηρεσιών Τ.Π.Ε.
 • Μεριμνά για τη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στο προσωπικό για την παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για τη διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης και όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Συνεργάζεται με τη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου για τον καθορισμό και την εισαγωγή εργαλείων ελέγχου και μετρήσεων της ολικής ποιότητας προκειμένου για τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Διαχειρίζεται τεχνικά τη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου, τον κώδικα και τα πληροφοριακά συστήματα που την υποστηρίζουν.
 • Επιμελείται του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου, με συγκέντρωση υλικού από τις υπηρεσίες και προβαίνει στην εισαγωγή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις υποδείξεις και την έγκριση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία και την υποστήριξη των μέσων επικοινωνίας και προβολής που έχει στην κατοχή του ο Δήμος ή πρόκειται να δημιουργήσει ή αναπτύξει περαιτέρω ο Δήμος.
 • Μεριμνά για την τεχνική και καλλιτεχνική αρτιότητα του οπτικοαουστικού υλικού, το οποίο εγγράφεται, επεξεργάζεται από τα μέσα επικοινωνίας του Δήμου με την επιμέλεια τεχνικών υπαλλήλων (όπως π.χ. ηχολήπτες, εικονολήπτες κλπ.).
 • Μεριμνά για την ορθή χρήση των μέσων νέας τεχνολογίας και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών μέσων που αξιοποιούν τα μέσα επικοινωνίας του Δήμου.
 • Υποστηρίζει την ανάπτυξη των μέσων αυτών με χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Διαχειρίζεται, μελετά και προτείνει τις τεχνολογίες επικοινωνίας ήχου και εικόνας και υποστηρίζει την τεχνική υποδομή για την ομαλή λειτουργία των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Υποστηρίζει τις δράσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται δράσεις στα όργανα Διοίκησης, τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αθηναίων, σε ότι αφορά την ψηφιακή σύγκλιση και την εφαρμογή υπηρεσιών Τ.Π.Ε. , διαμορφώνει τη στρατηγική και τους επιχειρησιακούς στόχους σε αυτόν τον τομέα με στόχο τη διαρκή βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο προς τα επίπεδα Κυβέρνησης-προς-Κυβέρνηση (G2G), Κυβέρνησης-προς-πολίτες (G2C) και Κυβέρνησης –προς -επιχειρήσεις (G2B).

 

στ. Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως
Τμηματάρχης: Κοντώσης Ηλίας
Τηλέφωνο:  210 5277113
E-mail: [email protected]

 • Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) με την ανάπτυξη του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού.
 • Διαχειρίζεται κεντρικά το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ώστε να εξυπηρετεί όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου με κοινό υπόβαθρο και διασύνδεση με την κεντρική βάση δεδομένων.
 • Μεριμνά για την εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων καταγραφής, απεικόνισης και λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και ανάπτυξη των υποδομών της πόλης.
 • Μελετά για την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες σε σχέση με τις υποδομές της πόλης.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στις Διευθύνσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που χρησιμοποιούν γεωγραφικές πληροφορίες και υπηρεσίες.
 • Συλλέγει ανάλογα δεδομένα από τις Διευθύνσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου καθώς και από Δημόσιους Φορείς.
 • Διαθέτει χάρτες και ψηφιακά δεδομένα.
 • Παράγει ή προμηθεύεται ψηφιακά δεδομένα Γεωγραφικών Πληροφοριών.
 • Εισηγείται και υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟΣΕ (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της Πύλης Γεωχωρικών Δεδομένων Δήμου Αθηναίων http://gis.cityofathens.gr/
  Στη Γεωπύλη μπορείτε να αναζητήσετε γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου Αθηναίων. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για περιήγηση, θέαση, μεταφόρτωση, δημιουργία χαρτών και διαμοιρασμό δημοσίως, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη «Χορήγηση άδειας χρήσης γεωχωρικών δεδομένων Δήμου Αθηναίων».
  Η Γεωπύλη του Δήμου Αθηναίων έλαβε χρυσό βραβείο στα Best City AWARDS 2022.


 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης - Τεχνικό Πρόγραμμα

 

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Αθηναίων - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΔΑ: ΨΚΕ0Ω6Μ-71Τ) Α.Π.: 341809/ 31-10-2016

 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.